Zoeken
Producten

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Tenno Media

Algemene voorwaarden voor webwinkels. Per 13 juni 2014 van toepassing

Onder deze voorwaarden;
- Modelformulier voor herroeping
- Aanvullende voorwaarden Tenno Media
- Algemene voorwaarden Billink BV

Algemene Voorwaarden. 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam:  Tenno Media

Kantoor- en Winkeladres:  
Bellstraat 2 d 
3133 KE  Vlaardingen
010-4358479

Postadres:  
Postbus 3091 
3130 CB  Vlaardingen

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag van 09.00 tot 16.00
Vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur
Email adres : info@tennomedia.nl
KvK nummer: 24312080 Rotterdam
BTW nummer:  NL181505241B01

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Dag: kalenderdag;
- Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
- Vervoerder: een of meerdere door de ondernemer geselecteerde partner(s) voor het bezorgen van bestellingen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
  - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst 
1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
  - het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  - de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  - de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  - de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  - indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten;
1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  - als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  - als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  - bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  - de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  - de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  - hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  - hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  - de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  - de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   - de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie
1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

Artikel 18 – Persoonsgegevens.
De ondernemer zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van de ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 – Links
De site van de ondernemer kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de ondernemer geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 – Uw rechten
U kunt altijd aan de ondernemer vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan de ondernemer  vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die de ondernemer zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u De ondernemer hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

---- het deel onder deze streep copieren en plakken in de email --- 
 
Aan: [naam ondernemer]
     [adres ondernemer]
     [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
- de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
- de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
- de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

De reden voor deze herroeping is : _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


--- copieren tot hier ---


Bijlage 2
 
Aanvullende Algemene Voorwaarden 

Artikel A.1
Door het tot stand brengen van een bestelling bij ons bedrijf, accepteert U deze aanvullende algemene leveringsvoorwaarden en aanvaardt u dat deze integraal onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst tussen u en ons bedrijf. 

Artikel A.2 
Bestellingen via internet worden automatisch binnen 5 minuten per e-mail aan u bevestigd. Mocht u binnen uiterlijk 24 uur geen email van ons hebben ontvangen dan kunt u dit melden via de email. Ons email adres vindt u op de contactpagina van de website. Een bestelling die in één van onze winkels wordt geplaatst is vanaf het moment van plaatsen definitief en valt onder de algemene wettelijke voorwaarden voor de winkelverkoop. 

Artikel A.3
Uw bestelling wordt normaal gesproken binnen 3 tot 5 werkdagen ná ontvangst van uw betaling in een onherkenbare en discrete verpakking zonder vermelding van afzender bij u thuis of op een door u gekozen afleveradres worden bezorgd. Bent u niet thuis dan zal onze vervoerder een bezorg-melding-briefje bij u achterlaten waarop staat wanneer uw bestelling opnieuw zal worden bezorgd of waar u deze kunt ophalen. 

Artikel A.4
De factuur van uw bestelling zal op het bij uw bestelling doorgegeven emailadres naar u worden toegezonden op het moment dat wij uw bestelling hebben klaarstaan voor verzending. Wenst u geen factuur per email te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken in het opmerkingen veld wat u tijdens het betaalproces tegenkomt. U heeft uw factuur nodig om recht op reclame, reparatie/vervanging of retourzending te hebben. 

Artikel A.5
Op het moment dat uw bestelling door ons aan onze vervoerder wordt aangeboden voor verzending ontvangt u van ons op het bij uw bestelling doorgegeven emailadres een email met de Track & Trace gegevens. Met deze informatie kunt u de status van de verzending uw bestelling volgen. Indien uw bestelling door de brievenbus past wordt deze om hem sneller bij u te kunnen bezorgen per brievenbuspost gestuurd. Deze zendingen hebben geen track en trace code. 

Artikel A.6
Bij artikelen die niet direct voorradig maar wel op korte termijn leverbaar zijn hoort u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen op welke termijn het artikel geleverd kan worden en stellen wij eventueel een vervangend product voor. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze maximale levertijd niet haalbaar is heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel een nieuwe levertijd met ons overeen te komen. Wij kunnen naar eigen inzicht eventueel uw bestelling in twee delen sturen, waarbij wij het ontbrekende product zodra dit op voorraad is aan u nasturen. In uw eerste deelzending vindt u een briefje waarop staat welk product(en) zal worden nagezonden. De extra verzendkosten hiervoor zijn uiteraard voor onze rekening. 

Artikel A.7
Bij artikelen die onverhoopt op korte termijn niet leverbaar zijn wordt u zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen op de hoogte gesteld. Wij zullen indien deze situatie zich voordoet u een alternatief artikel voorstellen. Wij zullen bij het selecteren van het alternatief zoeken naar een product dat zowel qua functionaliteit als ook qua prijs gelijkwaardig is. Mocht u niet voor dit alternatieve product kiezen dan kunt u de bestelling zonder meer annuleren. U bent niet verplicht het door ons voorgestelde artikel af te nemen en wij sturen niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming naar u toe. 

Artikel A.8
Bij artikelen die onverwachts helemaal niet meer leverbaar zijn, dit geldt met name voor de producten in de Uitverkoop afdeling, houden wij ons het recht voor om u het deel van uw bestelling wat wel leverbaar is direct naar u toe te zenden. Op uw factuur staat in dat geval vermeld welk product niet meer leverbaar is. U heeft in dat geval een tegoed bij ons bedrijf. U kunt uw tegoed gebruiken voor een nieuwe bestelling in onze shop. Wij kunnen dit bedrag echter ook terugstorten naar een door u aan ons op te geven rekeningnummer. Wij houden  ons het recht voor u zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een alternatief artikel voor te stellen voor het artikel wat niet meer leverbaar is. Wij zullen bij het selecteren van het alternatief zoeken naar een product dat zowel qua functionaliteit als ook qua prijs gelijkwaardig is. Mocht u niet voor dit alternatieve product kiezen dan verzenden wij het deel van de bestelling wat wel leverbaar is direct naar u toe en heeft u een tegoed bij ons bedrijf. U kunt uw tegoed gebruiken voor een nieuwe bestelling in onze shop. Wij kunnen dit bedrag echter ook terugstorten naar een door u aan ons op te geven rekeningnummer. 

Artikel A.9
Voor artikelen die speciaal besteld of gemaakt moeten worden moet u rekening houden met een extra levertijd van 5 tot 10 werkdagen. Deze artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht. Daar waar dit van belang is wordt de levertijd informatie bij het artikel vermeld of melden we u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen wat de levertijd zal gaan worden. 

Artikel A.10 
Al onze prijzen op de website zijn inclusief de wettelijke B.T.W. en exclusief de verzendkosten.

Artikel A.11
De bestelde artikelen worden door ons verzonden nadat uw betaling is verwerkt. De verwerkingstijd is afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze. Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling toe te zenden. Voor meer informatie over de door ons geaccepteerde betaalwijzen verwijzen we u graag naar onze Betalingswijzen pagina op onze website 

Artikel A.12
De gegevens die u tijdens het bestellen invult zijn te lezen door medewerkers van ons bedrijf en aan ons geaffilieerde bedrijven. Uw bestelgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden zoals verzending en facturering geregistreerd. 

Artikel A.13  
Als een artikel niet correct functioneert kunt u dit binnen de garantietermijn retourneren. Het geretourneerde artikel zal door ons bedrijf worden vervangen of gerepareerd. Wij bepalen in eerste instantie of een artikel vervangen of gerepareerd wordt. Wij  garanderen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst per  uitdrukkelijke schriftelijke melding kenbaar heeft gemaakt aan ons. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke, zoals bij wet gestelde, eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en het eigendom aan verkoper te verschaffen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Artikelen dienen schoon aan de ondernemer aangeleverd te worden. Overduidelijk niet schone producten worden niet geaccepteerd.
 
Artikel A.14
U kunt uw bestelling op afspraak bij ons komen ophalen. Wilt of kunt u uw bestelling niet zelf komen ophalen dan kunnen wij deze voor uw rekening naar u toe zenden.  Onze verzend tarieven zijn de door onze vervoerder gehanteerde tarieven zonder enige opslag. Een zending kan standaard of verzekerd worden verzonden. Voor volledige zekerheid raden wij u aan uw zending te verzekeren. U selecteert welke verzendoptie u kiest tijdens het afrekenen van uw bestelling. Bij verzekerd verzenden is uw zending tot een totaal bedrag van € 500,- verzekerd. Indien een zending verzekerd is verzonden en de zending wordt door de bezorger niet juist bezorgd wordt dan zal uw bestelling door ons bedrijf opnieuw worden toegezonden. De hierbij gemaakte kosten zullen bij een verzekerde zending op onze vervoerder worden verhaald. Bij een niet verzekerde verzending is de inhoud van de zending niet verzekerd tegen verlies of diefstal. De adres gegevens die tijdens het bestellen door u worden opgegeven worden door ons één op één gebruikt om uw bestelling te verzenden. Fouten in de door u opgegeven adres gegevens kunnen nimmer tot reclamatie leiden. Alle kosten die voortkomen uit een foutief opgegeven adres zijn voor rekening van de klant.
  
Artikel A.15
Als u klachten of vragen heeft omtrent door ons bedrijf geleverde goederen of over de bestelprocedure, stuurt u ons dan hierover een e-mail. Zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen sturen wij u per e-mail een voorstel ter afhandeling van uw klacht. Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal ons bedrijf instemmen met bemiddeling door de Consumentenbond of een andere, door de klant aan te wijzen, externe onafhankelijke geschillencommissie of ombudsman. Ons bedrijf is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.

Artikel A.16
Indien u een bestelling in geheel annuleert die u heeft betaald met een creditcard of door middel van een online betaalservice zoals ideal dan houden wij ons in voorkomende gevallen het recht voor de betaalde transactiekosten te verdisconteren met de credit nota of retourstorting. 

Artikel A.17
Voor alle artikelen uit onze collectie geldt dat deze in één maat geleverd worden tenzij de maatvoering expliciet staat vermeld.        

Artikel A.18
In overeenstemming met de wet kopen op afstand kunt u uw zending binnen 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden (alhoewel we de reden liever wel weten met oog op onze service verbetering) retourneren waarbij de aankoopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour gestuurde artikelen aan u zal worden gecrediteerd. U kunt onder de volgende voorwaarden retourneren. U dient alvorens uw bestelling (of een deel hiervan) te retourneren ons hiervan in kennis te stellen door  schriftelijk contact met ons hierover op te nemen door middel van het invullen van het in deze voorwaarden bijgesloten retourformulier. Na ontvangst van dit formulier ontvangt u van ons een retournummer. Zonder retournummer kunnen wij uw retourzending niet in ontvangst nemen. De verzendkosten voor een retourzending komen voor uw rekening. De geretourneerde artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt, compleet, in de originele verpakkingen en nog verkoopbaar zijn. Artikelen worden door ons bij binnenkomst op de aanwezigheid van ‘lichaamsvloeistoffen’ getest. Indien deze aanwezig zijn nemen wij het artikel niet retour. Artikelen die speciaal op bestelling voor u zijn gemaakt vallen onder maatwerk en zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Artikelen die bij wet uitgesloten zijn van retournering kunnen eveneens niet terug gestuurd worden. Voorbeelden hiervan zijn kranten en tijdschriften, audio en video opnamen en computer software waarvan de verzegeling is verbroken, artikelen die snel kunnen bederven, artikelen die duidelijk van persoonlijk aard zijn, financiële diensten, weddenschappen en loterijen, artikelen van intieme aard zijn en die om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden. Denk hierbij onder andere aan slips, kousen, sexy speeltjes zoals vibrators, buttplugs, dildo’s, anaalballen enz. Deze lijst is niet uitputtend. Ons bedrijf bepaald welke artikelen als intiem worden aangemerkt. Indien u het artikel / de artikelen - gelet op de voorgaande voorwaarden - retourneert, betalen wij het volledige aankoopbedrag van de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour zending aan u terug. U moet de zending voldoende frankeren met een pakketzegel. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen kunnen door ons helaas niet worden geaccepteerd. Een retourzending dient altijd vergezeld te worden van een kopie van de factuur en het retour nummer wat u van ons heeft ontvangen. In overeenstemming met de wet kopen op afstand zullen uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze database. De wet kopen op afstand geeft webwinkels de mogelijkheid klanten relevante informatie via email te sturen. Onder relevante informatie wordt bijvoorbeeld verstaan mededelingen over de veiligheid van een product en daaruit eventueel voortvloeiende terugroep acties, marketing acties, special interest items etc. Indien u geen informatie via email van ons wenst te ontvangen kunt u dit aangeven door in het opmerkingenveld, wat u te zien krijgt tijdens het afrekenen, aan te geven dat u geen prijs stelt op het ontvangen van relevante en aftersales informatie. Wij zullen er dan voor zorgen dat u, behalve factuur en verzend gegevens en behoudens wettelijk verplichte mededelingen, geen verdere informatie van ons ontvangt. 

Artikel A.19
Voor speciaal bestelde of op maat gemaakte artikelen worden de levertijden in overleg met de klant bepaald. Standaard geldt voor meubilair een levertijd van 6 tot 8 weken. Speciaal bestelde of op maat gemaakte artikelen vallen, omdat zij speciaal worden vervaardigd of besteld, niet onder het herroepingsrecht. Voor speciaal bestelde of op maat gemaakte artikelen wordt een aanbetaling van 50% gevraagd bij het plaatsen van de bestelling.   

Artikel A.20
Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met ons bedrijf verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel A.21
Al onze aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van druk-, typ- en zetfouten. 

Artikel A.22
Toepasselijk recht en jurisdictie. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer. 

Artikel A.23
Tenno Media  heeft Billink B.V. (www.billink.nl) gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen via Billink” uit te voeren. De persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsvoering verwerken worden in geval van achteraf betalen mede door Billink dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij risicoanalyses en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden” Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u zich akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. 
De betalingsvoorwaarden van Billink B.V. zijn in dit document opgenomen als integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Tenno Media.

Artikel A.24
Achteraf betalen via Billink is toegestaan vanaf een minimum bestelgrootte van € 25,- euro. Het maximale bedrag is € 300,- euro. Voor deze service brengen wij u € 1,95 euro administratiekosten in rekening.

Artikel A.25 
Achteraf betalen via Billink. Bij achteraf betaling dient de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


Bijlage 3
 
Voorwaarden achteraf betalen via Billink 

Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. 

Billink: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24474894. 
- Leverancier: De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt. 
- U: De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” gebruikt. 

Artikel B.1 Voorwaarden gebruik Billink 
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de optie “achteraf betalen op factuur via Billink”. Bij het gebruiken van deze betaaloptie gaat u expliciet akkoord met de gelding van deze voorwaarden.
2 Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbusadres zijn; 
3 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u geen surseance van betaling aangevraagd heeft en u niet failliet bent verklaard; 
4 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet verkeert in bent toegelaten tot het traject of de bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; 
5 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet onder vermogensrechtelijk bewind, beschermingsbewind of curatele bent gesteld; 
6 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent; 
7 Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is; 
8 U bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij uw aanvraag en bent aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier ondervinden. 

Artikel B.2 Acceptatie 
1 Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen; 
2 U krijgt zo spoedig mogelijk online te zien of uw verzoek is goedgekeurd; 
3 Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om - ongeacht de uitkomst van deze toets - uw aanvraag goed te keuren of te weigeren; 
4 Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren; 

Artikel B.3 Wijze van betalen 
1 U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank; 
2 Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen: 
  - Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een incassobureau, advocaat of deurwaarder; 
  - Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige voldoening van de factuur. 

Artikel B.4 Kosten betaalopdracht 
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink. 

Artikel B.5 Betaaltermijn 
1 Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering. 
2 Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel B.6 Adreswijziging 
1 U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten; 
2 Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail op info@billink.nl. 

Artikel B.7 Betalingsverzuim 
1 Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim; 
2 Billink is gerechtigd om voor eventueel gestuurde aanmaningen administratiekosten in rekening te brengen per gestuurde aanmaning; 
3 Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen; 
4 Billink is gerechtigd, zonder dat de inschakeling van een derde hiervoor noodzakelijk is, incassokosten in rekening te brengen alsmede overige redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen; 
5 Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende: 
  - Indien u niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00; 
  - Indien u handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk. 

Artikel B.8 Behandeling persoonsgegevens 
Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel B.9 Aansprakelijkheid 
1 Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving; 
2 Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel B.10 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 
Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.